ระบบสารสนเทศ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน้าแรก

E-mail Print PDF

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

วิสัยทัศน์

“ผู้นำทางวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ”

 

พันธกิจ

(1) ผลิตบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ

(2) วิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ

(3) บริการวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ

 

 

สมรรถนะหลัก

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความเชี่ยวชาญในการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการดังนี้

1. การประเมินทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย

2. สมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

4. พื้นที่ชุ่มน้ำ - ทะเลสาบสงขลา

5. เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศภูมิศาสตร์

6. การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

7. การจัดการนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

8. ศูนย์พลังงานลมและระบบกักเก็บพลังงาน

9. ศูนย์การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว

ความเป็นมา
  • ปี พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดตั้งหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย ที่จะผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองตอบความต้องการนักวิชาการด้านนี้ของประเทศ และเพื่อสนับสนุน และส่งเสริม การวิจัยในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และนำผลวิจัยเข้าถึงประชาชนกลุ่มที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยเน้นที่ จะให้ความรู้ ทักษะ และวิธีการในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจน การประเมินผลกระทบ จากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระยะแรกหลักสูตรดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบ ของบัณฑิตวิทยาลัย และมีการสอนแบบสหสาขาวิชา โดย 15 ภาควิชาใน 5 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ คณะแพทยศาสตร์
  • ต่อมา มหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะให้มีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อรับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว และ เพื่อสนับสนุนให้มีการขยายขีดความสามารถ ในด้านการสอน และการวิจัย ตลอดจนการช่วยเหลือ และชี้นำสังคมเกี่ยวกับการจัดการปัญหา สิ่งแวดล้อม ให้มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็น โครงการจัดตั้งคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 และได้รับการจัดตั้งเป็น คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2539

 

+ + + - - - - ติดตามข่าวสารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ที่ เว็บไซต์ www.envi.psu.ac.th - - - - + + +

 

Last Updated on Tuesday, 03 November 2020 16:17