ระบบสารสนเทศ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน้าแรก

E-mail Print PDF

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงบูรณาการของภาคใต้ มุ่งสู่มาตรฐานในระดับสากล

พันธกิจ

  • การจัดการเรียนการสอน ผลิตมหาบัณฑิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในเชิง บูรณาการ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการป้องกันควบคุม และ/หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การวิจัย ผลิตงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษาซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และ/ หรือ ความเข้าใจ ประเด็น ปัญหา ในระดับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ วางแผนจัดการป้องกันควบคุม และ / หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในด้านต่างๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
  • การบริการทางวิชาการ ผลิตงานบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและบัณฑิตศึกษาโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ โดย มุ่งเน้นการสะสมองค์ความรู้ งานวิจัยและการนำผลงานไปประยุกต์ใช้วางแผน จัดการป้องกันควบคุมและ/หรือแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม ของหน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่นที่ขอรับหรือต้องการความช่วยเหลือด้านวิชาการได้
ความเป็นมา
  • ปี พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดตั้งหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย ที่จะผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองตอบความต้องการนักวิชาการด้านนี้ของประเทศ และเพื่อสนับสนุน และส่งเสริม การวิจัยในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และนำผลวิจัยเข้าถึงประชาชนกลุ่มที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยเน้นที่ จะให้ความรู้ ทักษะ และวิธีการในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจน การประเมินผลกระทบ จากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระยะแรกหลักสูตรดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบ ของบัณฑิตวิทยาลัย และมีการสอนแบบสหสาขาวิชา โดย 15 ภาควิชาใน 5 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ คณะแพทยศาสตร์
  • ต่อมา มหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะให้มีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อรับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว และ เพื่อสนับสนุนให้มีการขยายขีดความสามารถ ในด้านการสอน และการวิจัย ตลอดจนการช่วยเหลือ และชี้นำสังคมเกี่ยวกับการจัดการปัญหา สิ่งแวดล้อม ให้มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็น โครงการจัดตั้งคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 และได้รับการจัดตั้งเป็น คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2539

 

+ + + - - - - ติดตามข่าวสารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ที่ เว็บไซต์ www.envi.psu.ac.th - - - - + + +

 

Last Updated on Friday, 14 September 2018 14:16