งานบริการการศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
ประกาศคณะ
Display # 
1   Link   แนวทางปฏิบัติการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท
2   Link   แนวทางปฏิบัติการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
3   Link   แนวปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
4   Link   ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2556
5   Link   แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าทำเนียมการศึกษา
6   Link   แนวปฎิบัติสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พักของกรรมการสอบของนักศึกษา
7   Link   แนวปฏิบัติการสอบ QE ของสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม [26/11/2563]
8   Link   ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
9   Link   แนวปฏิบัติสอบวัดคุณสมบัติ (QE)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
10   Link   แนวปฏิบัติการสอบวัดคุณสมบัติ (QE)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)
11   Link   แนวปฏิบัติการสอบวัดคุณสมบัติ(QE)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
12   Link   Ph.D Qualifying Examination Process (Optional) 15092021
13   Link   ประกาศ การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา (TURNITIN)
14   Link   ประกาศ การตรวจสอบการคัดลอกผลงานของนักศึกษา TURNITIN (เพิ่มเติม)
15   Link   ประกาศเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าปริญญาเอก [9/2/2560]
16   Link   ประกาศเปลี่ยนแปลงคะแนนภาษาอังกฤษ บางPart(4/4/59)
17   Link   การประเมินผลภาษาต่างประเทศ (27/06/2556)
18   Link   การสนับสนุนนค่าใช้จจ่ายเพื่อไปนำเสนอผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาคณะ(26/11/2558)
19   Link   ประกาศการออกใบรับรองงานวิจัยที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (GRC)
20   Link   เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (สำหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป 21/12/2017)
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 2

Links

Banner
Banner
Banner