งานบริการการศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หลักสูตร/Programs
Display # 
1   Link   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง 2564) 418
2   Link   Curriculum of Master of Science Program In Environmental Management- Revised Curriculum 2021 235
3   Link   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 281
4   Link   Curriculum of Doctor of Philosophy Program In Environmental Management (International Program) (Revised Curriculum 2021) 378
5   Link   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 589
6   Link   Curriculum of Master of Science Program In Ecotourism- Revised Curriculum 2019 194
7   Link   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง 2563 278
8   Link   Curriculum of Master of Science Program and Curriculum of Doctor of Philosophy Program in Marine and Coastal Resources Management (revised Curriulum 2020) 90
9   Link   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง 2563 247
10   Link   Curriculum of Master of Science Program and Curriculum of Doctor of Philosophy Program In Sustainable Energy Management- Revised Curriculum 2020 (International Program) 285
11   Link   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 106
12   Link   Curriculum of Doctor of Philosophy Program In Ecosystem Innovation Management for Sustainable Tourism (Curriculum 2022) 108

Links

Banner
Banner
Banner
Banner