งานบริการการศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หลักสูตร/Programs
Display # 
1   Link   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง 2564) 141
2   Link   Curriculum of Master of Science Program In Environmental Management- Revised Curriculum 2021 41
3   Link   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 75
4   Link   Curriculum of Doctor of Philosophy Program In Environmental Management (International Program) (Revised Curriculum 2021) 60
5   Link   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 395
6   Link   Curriculum of Master of Science Program In Ecotourism- Revised Curriculum 2019 40
7   Link   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง 2563 74
8   Link   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง 2563 66
9   Link   Curriculum of Doctor of Philosophy Program In Sustainable Energy Management- Revised Curriculum 2020 (International Program) 77
10   Link   Curriculum of Master of Science Program In Sustainable Energy Management (International Program) 68

Links

Banner
Banner
Banner