งานบริการการศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
แบบฟอร์ม/คำร้อง สวล
แสดง # 
1   Link   คำร้อง (สวล) 1 คำร้องทั่วไป 3371
2   Link   คำร้อง (สวล) 2 ขอให้คณะออกหนังสือราชการ 2990
3   Link   บว.สวล.1 แบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ [28-02-2560] 3188
4   Link   บว.สวล.2 แบบแจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 2640
5   Link   บว.สวล.3 แบบฟอร์มการปรับปรุง / ไม่ปรับปรุง โครงร่างวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ [23/07/2563] 3163
6   Link   บว.สวล.5 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 2631
7   Link   บว.สวล.5.1 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ [21-11-2560] 1160
8   Link   บว.สวล 6 แบบแจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ [19/11/2564] 2465
9   Link   บว.สวล.6/1 แบบฟอร์มปรับปรุง-ไม่ปรับปรุงการสอบวัดคุณสมบัติ 2361
10   Link   บว.สวล.7 แบบขอเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ [28-02-2560] 2702
11   Link   บว.สวล.10 เกณฑ์การพิจารณาให้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Oral examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม [28-10-2559] 2325
12   Link   บว.สวล.11 เกณฑ์การพิจารณาให้ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 2395
13   Link   บว.สวล 11/3 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง เป็นอาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับอาจารย์ใน มอ.) [17-03-2560] 2306
14   Link   บว.สวล.12 เกณฑ์การพิจารณาให้ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม [26/11/2563] 2405
15   Link   บว.สวล.13 เกณฑ์การพิจารณาให้ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท 2403
16   Link   บว.สวล.14 เกณฑ์การพิจารณาให้ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท [26/11/2563] 2561
17   Link   บว.สวล.15 คำอธิบายการใช้ฟอร์ม Green Research Certificate (GRC) [03/10/2562] 3053
18   Link   บว.สวล.16 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1965
19   Link   บว.สวล. 17 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ (Originality Report) 6-May-2015 2441
20   Link   บว.สวล.18 ใบสำรวจหนี้สิน (18/02/2559) 1887
หน้า 1 จาก 2

Links

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา