งานบริการการศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
แบบฟอร์ม/คำร้อง สวล
Display # 
1   Link   คำร้อง (สวล) 1 คำร้องทั่วไป 3371
2   Link   คำร้อง (สวล) 2 ขอให้คณะออกหนังสือราชการ 2991
3   Link   บว.สวล.1 แบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ [28-02-2560] 3189
4   Link   บว.สวล.2 แบบแจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 2641
5   Link   บว.สวล.3 แบบฟอร์มการปรับปรุง / ไม่ปรับปรุง โครงร่างวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ [23/07/2563] 3163
6   Link   บว.สวล.5 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 2632
7   Link   บว.สวล.5.1 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ [21-11-2560] 1160
8   Link   บว.สวล 6 แบบแจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ [19/11/2564] 2466
9   Link   บว.สวล.6/1 แบบฟอร์มปรับปรุง-ไม่ปรับปรุงการสอบวัดคุณสมบัติ 2362
10   Link   บว.สวล.7 แบบขอเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ [28-02-2560] 2702
11   Link   บว.สวล.10 เกณฑ์การพิจารณาให้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Oral examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม [28-10-2559] 2326
12   Link   บว.สวล.11 เกณฑ์การพิจารณาให้ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 2395
13   Link   บว.สวล 11/3 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง เป็นอาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับอาจารย์ใน มอ.) [17-03-2560] 2306
14   Link   บว.สวล.12 เกณฑ์การพิจารณาให้ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม [26/11/2563] 2406
15   Link   บว.สวล.13 เกณฑ์การพิจารณาให้ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท 2404
16   Link   บว.สวล.14 เกณฑ์การพิจารณาให้ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท [26/11/2563] 2561
17   Link   บว.สวล.15 คำอธิบายการใช้ฟอร์ม Green Research Certificate (GRC) [03/10/2562] 3054
18   Link   บว.สวล.16 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1966
19   Link   บว.สวล. 17 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ (Originality Report) 6-May-2015 2442
20   Link   บว.สวล.18 ใบสำรวจหนี้สิน (18/02/2559) 1888
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 2

Links

Banner
Banner
Banner
Banner