งานบริการการศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
แบบฟอร์ม บว.
Display # 
1   Link   บว.1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม [04/02/2564] 3256
2   Link   บว.1/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (แบบฟอร์มกลาง บว.) [04/02/2564] 2995
3   Link   บว.2 แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (แบบฟอร์มกลาง บว.) [04/02/2564] 2905
4   Link   บว.2/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อ/โครงร่างวิทยานิพนธ์ (แบบฟอร์มกลาง บว.) [04/02/2564] 2368
5   Link   บว.3 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (แบบฟอร์มกลาง บว.) [04/02/2564] 2955
6   Link   บว.3/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (แบบฟอร์มกลาง บว.) [04/02/2564] 2378
7   Link   บว.4 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ [15/09/2563] 3116
8   Link   บว.4/1 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ [24/08/2564] 3514
9   Link   บว.4/2 แบบขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์ [15/09/2563] 2444
10   Link   บว.5 แบบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ [27/06/2561] 2240
11   Link   บว.5/2 การขอเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์ตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ [27/06/2561] 2282
12   Link   บว .6 แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [16/09/2563] 2842
13   Link   บว .8 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ [18/05/2564] 2805
14   Link   บว.9 แบบรายงานความก้าวหน้าของการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ สำหรับ นศ. ระดับปริญญาโท/เอก คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม [12/03/2561] 1377
15   Link   บว.10 แบบขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา [25/01/2561] 2158
16   Link   บว. 11/3 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ/อาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา [17-03-2560] 2325
17   Link   บว.12 แบบขออนุมัติย้ายสาขาวิชา [27/06/2561] 2072
18   Link   บว.13 แบบขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา 2071
19   Link   บว.14 รายงานต้นฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ (Originality Report) [30/10/2561] 1911

Links

Banner
Banner
Banner