งานบริการการศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ สำหรับ ป.เอก

E-mail Print PDF

ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

 

(สำเนา)

ประกาศหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง แนวปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ทางหลักสูตรฯจึงเห็นควรกำหนดมีแนวปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกให้ชัดเจนขึ้น โดยสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีผลบังคับใช้กับนักศึกษาทุกคน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

๑. นักศึกษาที่สอบผ่านโครงร่างแล้ว ให้รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในช่วงปลายภาคการศึกษา ตามวัน เวลา ที่คณะฯกำหนด

๒. นักศึกษาที่กำลังสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (นัดวัน –เวลา สอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว) และนักศึกษาที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว แต่อยู่ในระหว่างการปรับแก้ไขตามมติของคณะกรรมการสอบฯ และอยู่ในช่วงภาคการศึกษาที่คณะประกาศช่วง วัน เวลา รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา ให้อนุโลม ว่าการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ถือเป็นการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของภาคการศึกษานั้น

๓. นักศึกษาที่ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้รายงานความก้าวหน้างานวิจัย ในรายวิชาสัมมนา ตามวัน เวลา ที่อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้กำหนด

๔. นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ไปทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศ ขอให้ส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ พร้อมหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนบมาด้วย โดยไม่ต้องมานำเสนอความก้าวหน้าในช่วงที่คณะกำหนด

 

ประกาศ ณ วันที่  ๕  เดือน    มกราคม    พ.ศ.   ๒๕๕๕

 

(ลงชื่อ)   อรมาศ  สุทธินุ่น

(ดร.อรมาศ  สุทธินุ่น)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

 

สำเนาถูกต้อง

จุรีรัตน์ ชูสิงห์

(นางจุรีรัตน์  ชูสิงห์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

Last Updated on Friday, 10 August 2012 13:38  

Links

Banner
Banner
Banner